Soroptimist International (SI) har følgende formålsparagraf

https://intranett.soroptimistnorway.no/umbraco/#tab29

Soroptimist International sin visjon er å være EN GLOBAL STEMME FOR KVINNER

 

Våre mål:

Vår visjon: Kvinner og jenter skal lykkes i å nå sitt individuelle og kollektive potensial, realisere sine ambisjoner og ha en likeverdig stemme i det å skape sterke, fredelige samfunn over hele verden.

Vårt oppdrag: Soroptimister forandrer kvinners og jenters liv og status gjennom utdanning, myndiggjøring og tilrettelegging av muligheter.

 

Våre fem fokusområder for prosjektarbeid, handlinger, kampanjer og påvirkning:

1. Bedre kvinners og jenters mulighet for formell og uformell opplæring

2. Bedre mulighetene for økonomisk selvstendighet og bærekraftige arbeidsvilkår for kvinner

3. Gjøre slutt på vold mot kvinner og jenter og sikre kvinners deltakelse i konfliktløsning

4. Sikre kvinner og jenter tilstrekkelig mat og best mulige helsetjenester

5. Ivareta kvinners og jenters særlige behov ved å sikre et bærekraftig miljø og redusere klimaendringer og

    naturkatastrofer.